با تنظیم سیستم CentOS 8 برای استفاده از منبع فدورا EPEL و سایر بسته‌های ثالث، می‌توانید به‌راحتی به نصب بسته‌های مختلف بپردازید. در این مطلب آموزشی کوتاه، نحوه تنظیم یک لینوکس CentOS نسخه 8 را برای استفاده از پکیج‌های اضافی فدورا (EPEL)  بررسی می‌کنیم.

فرمان‌های مورد استفاده برای نصب منبع EPEL در CentOS 8.x

روند کار برای فعالسازی منبع EPEL در یک سیستم CentOS 8.x به صورت زیر خواهد بود:

۱) یک پنجره شل پرامپت باز کنید.

۲) با استفاده از ssh به یک هاست CentOS 8 وارد شوید و برای این منظور از فرمان زیر استفاده کنید:


ssh user@centos8-box-name

۳) با استفاده از فرمان su یا sudo به صورت یک کاربر روت وارد شوید.

۴) با استفاده از فرمان زیر، EPEL را نصب کنید:


sudo yum -y install epel-release

۵) این منبع را با کمک دستور زیر بروزرسانی نمایید:


sudo yum repolist

حالا جزئیات این فرمان‌ها را برای سرور CentOS بررسی کنیم.

نحوه نصب منبع EPEL در CentOS 8.x

در ابتدا باید به این نکته اشاره کنیم که در تمام این دستورالعمل‌ها، فرض بر این است که شما به عنوان یک کاربر روت به سیستم CentOS وارد شده‌اید و می‌خواهیم از منبع فدورا EPEL استفاده کنید. برای اینکه به کاربر روت منتقل شوید، می‌توانید فرمان su یا sudo را اجرا نمایید:


su -

یا:


sudo –i

نحوه جستجو و فعالسازی منبع EPEL در CentOS 8

فرمان زیر را اجرا کنید:


yum search epel

epel-release.noarch : Extra Packages for Enterprise Linux repository configuration

برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید فرمان زیر را نیز تایپ کنید:


yum info epel-release

نمونه خروجی:


Available Packages

Name         : epel-release

Version      : 8

Release      : 5.el8

Arch         : noarch

Size         : 22 k

Source       : epel-release-8-5.el8.src.rpm

Repo         : extras

Summary      : Extra Packages for Enterprise Linux repository configuration

URL          : http://download.fedoraproject.org/pub/epel

License      : GPLv2

Description  : This package contains the Extra Packages for Enterprise Linux

: (EPEL) repository GPG key as well as configuration for yum.

نصب بسته‌های اضافی برای لینوکس CentOS اینترپرایز

برای این منظور، فرمان yum زیر را در CentOS 8 تایپ کنید:


sudo yum install epel-release

نصب منبع EPEL در CentOS 8.x با فرمان yum

نصب منبع EPEL در CentOS 8.x با فرمان yum

در نهایت، منبع PowerTools را نیز فعال کنید؛ چرا که بسته‌های EPEL ممکن است به برخی بسته‌های موجود در آن احتیاج داشته باشند:


sudo yum config-manager --set-enabled PowerTools

در این حالت ممکن است با پیغام خطای زیر روبرو شوید:


No such command: config-manager. Please use /usr/bin/yum –help

برای حل این مشکل، از فرمان زیر استفاده کنید:


sudo yum install 'dnf-command(config-manager)'

نمونه خروجی:


Last metadata expiration check: 0:02:33 ago on Sun Dec  8 03:17:00 2019.

Dependencies resolved.

=================================================================================================================

Package                               Arch                Version                     Repository           Size

=================================================================================================================

Installing:

dnf-plugins-core                      noarch              4.0.2.2-3.el8               BaseOS               59 k

Installing dependencies:

python3-dateutil                      noarch              1:2.6.1-6.el8               BaseOS              251 k

python3-dnf-plugins-core              noarch              4.0.2.2-3.el8               BaseOS              171 k

 

Transaction Summary

=================================================================================================================

Install  3 Packages

 

Total download size: 481 k

Installed size: 1.1 M

Is this ok [y/N]: y

Downloading Packages:

(1/3): dnf-plugins-core-4.0.2.2-3.el8.noarch.rpm                                 547 kB/s |  59 kB     00:00

(2/3): python3-dnf-plugins-core-4.0.2.2-3.el8.noarch.rpm                         1.1 MB/s | 171 kB     00:00

(3/3): python3-dateutil-2.6.1-6.el8.noarch.rpm                                   1.5 MB/s | 251 kB     00:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total                                                                            293 kB/s | 481 kB     00:01

Running transaction check

Transaction check succeeded.

Running transaction test

Transaction test succeeded.

Running transaction

Preparing        :                                                                                         1/1

Installing       : python3-dateutil-1:2.6.1-6.el8.noarch                                                   1/3

Installing       : python3-dnf-plugins-core-4.0.2.2-3.el8.noarch                                           2/3

Installing       : dnf-plugins-core-4.0.2.2-3.el8.noarch                                                   3/3

Running scriptlet: dnf-plugins-core-4.0.2.2-3.el8.noarch                                                   3/3

Verifying        : dnf-plugins-core-4.0.2.2-3.el8.noarch                                                   1/3

Verifying        : python3-dateutil-1:2.6.1-6.el8.noarch                                                   2/3

Verifying        : python3-dnf-plugins-core-4.0.2.2-3.el8.noarch                                           3/3

 

Installed:

dnf-plugins-core-4.0.2.2-3.el8.noarch                       python3-dateutil-1:2.6.1-6.el8.noarch

python3-dnf-plugins-core-4.0.2.2-3.el8.noarch

 

Complete!

حالا دوباره، فرمان بالا را تکرار کنید:


sudo yum config-manager --set-enabled PowerTools

حالا که منبع EPEL نصب شده، نوبت به تنظیمات و استفاده از آن رسیده است. برای این منظور، فرمان زیر به کمک شما خواهد آمد:


sudo yum update

نمونه خروجی:


CentOS-8 - AppStream                          570 kB/s | 4.3 kB     00:00

CentOS-8 - Base                               553 kB/s | 3.8 kB     00:00

CentOS-8 - Extras                             226 kB/s | 1.5 kB     00:00

CentOS-8 - PowerTools                          54 MB/s | 1.8 MB     00:00

Extra Packages for Enterprise Linux 8 - x86_6  52 kB/s |  21 kB     00:00

Dependencies resolved.

Nothing to do.

Complete!

فهرستی از منابع جدیدتان تهیه کنید.

چنین کاری با استفاده از فرمان yum انجام می‌شود. برای این منظور، فرمان زیر را تایپ کنید:


sudo yum repolist

تأیید و نصب منبع EPEL در لینوکس CentOS 8

تأیید و نصب منبع EPEL در لینوکس CentOS 8

شمارش تعداد بسته‌ها در منبع EPEL

برای این منظور، فرمان زیر را در کنار فرمان wc اجرا نمایید:


sudo yum --disablerepo="*" --enablerepo="epel" list available | wc -l

نمونه خروجی:


3621

نحوه جستجو و نصب بسته از منبع EPEL در CentOS 8

تهیه یک لیست از بسته‌های در دسترس تحت عنوان منبع EPEL به کمک فرمان زیر صورت می‌گیرد:


$ sudo yum --disablerepo="*" --enablerepo="epel" list available

یا اینکه با استفاده از فرمان grep می‌توانید عناوین بسته‌ها را فیلتر کنید:


$ sudo yum --disablerepo="*" --enablerepo="epel" list available | grep 'package'

$ sudo yum --disablerepo="*" --enablerepo="epel" list available | grep 'openvpn'

خروجی‌ها:


Last metadata expiration check: 0:05:11 ago on Thursday 26 September 2019 06:23:09 AM UTC.

Available Packages

BackupPC.x86_64                                    4.3.1-2.el8                             epel

BackupPC-XS.x86_64                                 0.59-3.el8                              epel

CGSI-gSOAP.x86_64                                  1.3.11-7.el8                            epel

CGSI-gSOAP-devel.x86_64                            1.3.11-7.el8                            epel

Field3D.x86_64                                     1.7.2-16.el8                            epel

Field3D-devel.x86_64                               1.7.2-16.el8                            epel

GraphicsMagick.x86_64                              1.3.33-1.el8                            epel

GraphicsMagick-c++.x86_64                          1.3.33-1.el8                            epel

zabbix40-server-mysql.x86_64                       4.0.11-2.el8                            epel

...

..

...

zabbix40-server-pgsql.x86_64                       4.0.11-2.el8                            epel

zabbix40-web.noarch                                4.0.11-2.el8                            epel

zabbix40-web-mysql.noarch                          4.0.11-2.el8                            epel

zabbix40-web-pgsql.noarch                          4.0.11-2.el8                            epel

zerofree.x86_64                                    1.1.1-3.el8                             epel

zimg.x86_64                                        2.8-4.el8                               epel

zimg-devel.x86_64                                  2.8-4.el8                               epel

zstd.x86_64                                        1.4.2-1.el8                             epel

zvbi.x86_64                                        0.2.35-9.el8                            epel

zvbi-devel.x86_64                                  0.2.35-9.el8                            epel

zvbi-fonts.noarch                                  0.2.35-9.el8                            epel

مثال‌ها

به عنوان نمونه، می‌خواهیم بسته‌ای با نام atop را جستجو کنیم و  سپس آن را با استفاده از منبع EPEL نصب نماییم. برای این منظور، فرمان‌های زیر به کار خواهند آمد:


## search it ##

sudo yum search atop

 

## get more info about the atop, if found ##

sudo yum info atop

 

## install the same on CentOS box ##

sudo yum install atop

نصب بسته atop بر روی CentOS 8 با استفاده از منبع EPEL و فرمان yum

نصب بسته atop بر روی CentOS 8 با استفاده از منبع EPEL و فرمان yum

جمع‌بندی

در این مطلب با نحوه نصب و فعالسازی منبع EPEL در CentOS 8 آشنا شدیم. به این ترتیب، شما به مجموعه قابل‌ملاحظه‌ای از بسته‌ها برای نصب در این نسخه لینوکس دسترسی خواهید داشت.