سرور مجازی اروپا - kvm

سرور مجازی 1 گیگابایت رم - اروپا

Single Core Intel Xeon CPU 3.6 GHz
1GB RAM Memory
25GB Drive Space
1Gbps Connection Speed
1 IP Addresse

سرور مجازی 4 گیگابایت رم - اروپا

3Core Intel Xeon CPU 3.6 GHz
4GB RAM Memory
100GB Raid-10 Drive Space
1Gbps Connection Speed
1IP Addresse