کاربرد Docker Compose برای نصب مجموعه Laravel، Nginx و MySQL

در سال‌های گذشته، ابزار Docker Compose تبدیل به راه‌حل غالب برای استفاده از اپلیکیشن‌ها شده است. این موضوع به دلیل سادگی اجرا و وارد کردن اپلیکیشن‌ها در کانتینرهای موق…