کانتینر کردن یک اپلیکیشن Laravel و توسعه آن در Docker Compose

منظور از کانتینر کردن یک اپلیکیشن، فرآیند به‌کارگیری یک اپلیکیشن و اجزای تشکیل‌دهنده آن برای اجرا یک در یک محیط سبک با عنوان «کانتینر» است. چنین محیطی به صورت ایزوله و ب…