چاپ فهرست سرویس‌های ناموفق در لینوکس

آیا فرمانی برای چاپ فهرست سرویس‌های ناموفق در هنگام استفاده از systemd در لینوکس وجود دارد؟ آیا می‌توان با استفاده از فرمان systemctl، لیست تمام سرویس‌های ناموفق را مشاه…