محافظت از SSH با ابزار Fail2ban

فایل ذخیره عملکرد ssh خطاهای زیادی در وارد کردن کلمه عبور نشان می‌دهد. آدرس‌های IP به صورت تصادفی، سعی در از کنترل خارج کردن سرور sshd شما که بر مبنای CentOS 8 کار می‌کن…