تعداد فرآیندهای در حال اجرا در محیط لینوکس

چگونه می‌توان به تعداد فرآیندهای در حال اجرا در محیط لینوکس دست یافت؟ چگونه می‌توان به شمارش تمام فرآیندهای در حال اجرا در محیط لینوکس پرداخت؟ برای یافتن پاسخ این پرسش‌ه…