آدرس DNS وب‌سایت را چگونه بدست بیاوریم؟

چطور می‌توان به آدرس DNS یک وب‌سایت رسید؟ چگونه از طریق خط فرمان لینوکس یا مک DNS های یک دامنه یا وب‌سایت را پیدا کنیم؟ با استفاده از bash چگونه این کار ممکن می‌شود؟ این…